บริการ

 

ลูกค้า

 

ติดต่อเรา

 

โปรโมชั่น

myspace hits counter
My Visitor 
 
TIPS
 
 
 

SME

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs-Small and Medium Enterprises) เป็นหน่วยธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อาทิ การเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นภาคธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้างความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเริ่มจากการรับรู้และเข้าใจถึงความหมาย ขอบเขตธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รวมทั้งปัญหาต่างๆที่ธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญ หากผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้างรากฐานการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs ให้มีความแข็งแรง และสามารถเติบโตในตลาดหรือในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs นั้น มีอยู่มากมายหลายหลากสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาด การค้า และการบริการ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้ง OTOP ด้วย ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคการเกษตร นอกภาคเกษตร หรือในภาคบริการ ปัจจัยสำคัญในการเลือกประเภทธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับทักษะที่หลากหลายของผู้ประกอบการที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ (Unique Skill Driven Product) โดยมีกระบวนการผลิตอันยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับวิถีความต้องการของตลาด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นธุรกิจระหว่างประเทศได้ต่อไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.

http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep/home